FANDOM


PROGRAMA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ - MATERNĂ pentru Examenul de Capacitate

I. MAGYAR NYELVTAN

Általános követelmények:

Az anyanyelvi ismeretek keretében a funkcionális nyevvizsgáló képességre helyezzük a hangsúlyt. A vizsgára való felkészítésnek, akárcsak a négy év anyagának a tudatos felhasználást és a kifejezőkészség fejlesztését kell szolgálnia, továbbá arra kell felkészíteni a tanulót, hogy a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, információmennyiséget tudatos és kreatív módon alkalmazza.

Számonként műveltséganyag:

A hangok világa: A beszédhangok ismerete. A beszélőszervek és működésük. A beszélőszervek szerepe a magánhangzók és mássalhangzók képzésében. A hangok és a betűk. A betűrend. A magánhangzók. A magánhangzók stílushatása. A hangrend és illeszkedés. A mássalhangzók. A mássalhangzók stílushatása. A mássalhangzók kapcsolódása. A helyes kiejtés. A szótag. A hangsúly és a hanglejtés.

Szintek és egységek a nyelvben: A szöveg. A mondat. A szószerkezet. A szó. A szóelem. A beszédhang.

Viszonyok a nyelvben: A mellérendelő viszony (kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, magyarázó). Az alárendelő viszony (tárgyas, határozós, jelzős, hasonlított és hasonló, megvalósulás és feltétel, megengedés).

A nyelvi jelek értéke: Alaki érték, jelölési érték, szófaji érték, helyi érték, jelentésérték, tettérték.

A nyelv és a nyelvi jelek funkciója: A szófaji érték és a mondatbeli funkció kapcsolata. Az ige tömörítő ereje. A nyelv szerepe a közlésben. A nyelv szerepe a társadalomban.

A változó nyelv: Régi nyelv - mai nyelv. A szavak hangalakja és jelentése. A jelentésváltozás.

A működő nyelv: Kombinálás, variálás, szabad szórend, mozgékony jelentés, kevésből végtelen, ugyanaz - sokféleképpen. Különböző típusú szövegek alkotása (pl. elbeszélő, leíró, párbeszédes, meggyőző). A kommunikáció folyamata, tényezői, a szóbeli közlés műfajai (monológ, párbeszéd, alkalmi beszéd, érvelés, vita), az írott szöveg jellemzői, stílusa, a vázlatkészítés.

II. IRODALOMOLVASÁS

Általános követelmények:

Az irodalmi mű üzenete. Szerző-szöveg-olvasó viszonya. A befogadói magatartás. Az irodalmi szöveg szerveződése; az irodalmi mű mint komplex modell. Az epikus művek cselekménye. A cselekmény főbb mozzanatai. A narratív szövegek szerveződése. Elbeszélői nézőpont, elbeszélő és történet viszonya, tér-idő viszonya, a szereplők jellemzése. Vázlatkészítés. Az elbeszélő (kötött és szabad-) fogalmazás. Szövegelemzés, szövegértés képessége, az irodalmi levél, verses epikai alkotások (a ballada, az elbeszélő költemény), prózai epikai alkotások (novella, kisregény, elbeszélés, karcolat, regény) és lírai alkotások (dal, költői levél, leíró költemény, életkép, óda, elégia, rapszódia) elemzése alapján. A négy év során tanult irodalomelméleti, stilisztikai, retorikai és verstani alapfogalmak, lírai, drámai és epikai művekhez kapcsolódó kérdéskörök ismerete. Önálló irodalmi elemzés, a (korosztályi és a tantervi) követelményeknek megfelelő nehézségi fokkal rendelkező - adott - szöveg alapján.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki