FANDOM


PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE CAPACITATE 2003

Romania3

Densitatea populaţiei în România

GEOGRAFIA ROMÂNIEI

I. STATUTUL DISCIPLINEI Geografia României are, în cadrul examenului de capacitate, pentru anul şcolar 2002-2003, statutul de disciplină opţională, la alegere cu Istoria românilor. Examenul constă într-o probă scrisă cu durata de 2 ore.

Ponderea notei obţinute la Geografia României în media generală a examenului de capacitate este de 1/3, respectiv 1/4 pentru elevii care susţin 4 probe (absolvenţii studiilor gimnaziale care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale).

II. OBIECTIVE Prin susţinerea probei de Geografia României din cadrul examenului de capacitate, elevii trebuie să demonstreze că satisfac următoarele obiective:

1. Situarea corectă, în spaţiu şi timp, a principalelor fapte specifice (elemente, fenomene, procese) ce definesc geografia României.

1.1 – să localizeze corect elementele de bază ale geografiei României (unităţile majore de relief, elemente legate de hidrografie, climă, vegetaţie şi principalele oraşe).

1.2 – să aplice criterii de ordonare (cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale).

1.3 – să identifice sistemele spaţiale şi funcţionale principale (sisteme urbane, de transport etc.).


2. Cunoaşterea elementelor de bază ale geografiei ţării noastre.

2.1 cunoaşterea conţinuturilor din programa de examen.

2.2 elaborarea răspunsurilor, conforme cu cerinţa stabilită, utilizând cunoştinţele de bază ale geografiei din programa de examen.

2.3 cunoaşterea caracteristicilor de bază ale mediului geografic al ţării noastre.

3. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice.

3.1 – să identifice numele proprii de bază şi termenii geografici specifici în texte şi pe suporturi cartografice.

3.2 – să definească principalii termeni geografici specifici. 3.3 – să utilizeze terminologia specifică de bază (nume proprii şi noţiuni) referitoare la geografia României, în contexte variate.

4. Înţelegerea relaţiilor majore între componentele geografice de bază ale teritoriului ţării noastre.

4.1 – să sesizeze caracterul reciproc al relaţiilor dintre componentele geografice ale unui teritoriu.

4.2 – să explice relaţii existente între grupuri de componente (de exemplu: între relief şi climă, relief şi vegetaţie, climă şi vegetaţie, relief şi reţeaua hidrografică etc).

5. Analiza şi interpretarea unor suporturi grafice şi cartografice.

5.1– să identifice principalele elemente naturale şi socio - economice ale ţării noastre.

5.2 - să interpreteze suporturi grafice şi cartografice.

6. Analiza elementelor geografice caracteristice ale unor unităţi teritoriale reprezentative.

6.1 – să aplice algoritmi/structuri de prezentare a informaţiilor referitoare la unităţile de relief ale României.

6.2 – să sintetizeze elementele semnificative referitoare la unităţi teritoriale majore.

Harta drumurilor nationale din Romania

Drumurile naţionale ale României

MATRICE DE SPECIFICAŢII PE CATEGORII DE OBIECTIVE / CAPACITĂŢI

Cunoaştere 40-50%

Înţelegere 30-40%

Aplicare 20-30%


III. CONŢINUTURI

România - poziţia geografică

Relieful

Clima

Hidrografia

Vegetaţia, fauna şi solurile

Populaţia

Aşezările omeneşti

Organizarea administrativ teritorială

Agricultura

Industria

Căile de comunicaţie (feroviare, rutiere şi pe apă)

România în Europa şi în lume

Probleme ale mediului înconjurător.


NOTĂ: Nu sunt obligatorii: Conţinutul hărţilor de la capitolele AGRICULTURA şi INDUSTRIA. Repartiţia geografică a industriei. Sectorul terţiar (comerţul interior şi turismul)

Este recomandat unul dintre următoarele manuale: Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura All, ediţia 2000, autor: Grigore Posea, Geografia României, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, ediţia 2000, autor: Octavian Mândruţ, Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, ediţia 2000, autori: Silviu Neguţ, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz

IV. SCHEMA DE NOTARE

Matricea de specificaţii În cadrul probei de examen, itemii vor concretiza conţinuturile şi obiectivele programei în aproximativ următoarele procente:

1. Elemente introductive 5% 2. Geografie fizică 50-60% 3. Populaţia şi aşezările omeneşti 20-25% 4. Geografie economică 15-20% 5. Probleme ale mediului înconjurător 5%

Sistemul de corectare şi acordare a punctajului Punctajul total acordat pentru proba de Geografia României este de 100 puncte, din care fiecare candidat primeşte 10 puncte din oficiu. În dreptul fiecărui item sau grupe de itemi este înscris punctajul maxim acordat. În cazul itemilor obiectivi, punctajul maxim se obţine doar dacă răspunsul oferit de candidat este corect, în conformitate cu baremul de corectare şi notare. În cazul în care răspunsul este greşit se obţin 0 puncte. Pentru itemii subiectivi, punctajul acordat este repartizat pe elemente ale răspunsului oferit, în conformitate cu baremul de corectare şi notare.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului total obţinut la 10. Structura probei de examen Proba de examen va fi alcătuită din mai multe tipuri de itemi cum ar fi: itemi obiectivi (cu alegere duală, alegere multiplă etc.); itemi semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare etc.); itemi subiectivi (de tip eseu structurat sau liber). Aceşti itemi sunt concretizaţi într-o gamă largă de forme, inclusiv itemi care se bazează pe suporturi grafice şi cartografice.

STRUCTURA TESTULUI

I. Itemi de completare şi /sau itemi cu alegere multiplă

II. Itemi de grupare/selecţie după un criteriu sau de ordonare a elementelor naturale şi socio-economice itemi de tip pereche

III. Elaborarea unui text pe o anumită temă, pe baza unei structuri date sau a unor termeni şi denumiri SAU Itemi de completare a unui text lacunar

IV. Compararea a două unităţi de relief având în vedere anumite componente Itemi de tipul ADEVĂRAT / FALS cu găsirea unor argumente pentru susţinerea unei afirmaţii date Analiza şi explicarea unei situaţii geografice

V. Eseu structurat - caracterizarea unei regiuni geografice, la alegere din două unităţi sugerate (A/B), cu privire la anumite elemente fizico-geografice; Eseu structurat - caracterizarea unei regiuni geografice, la alegere din două unităţi sugerate (C/D), cu privire la anumite elemente legate de populaţie, aşezări, resurse şi activităţi economice.

VI. Citirea şi identificarea elementelor geografice reprezentate prin semne convenţionale şi simboluri Interpretarea / Explicarea semnificaţiei elementelor geografice înscrise pe suporturi grafice şi cartografice


Tipurile de capacităţi vizate prin itemi:

Localizarea/Identificarea principalelor fapte specifice care definesc geografia României.

Cunoaşterea principalelor elemente naturale şi socio-economice ale ţării noastre.

Înţelegerea şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice.

Înţelegerea relaţiilor majore între componentele geografice de bază ale teritoriului ţării noastre şi cunoaşterea caracteristicilor de bază ale mediului geografic al ţării noastre.

Analiza elementelor geografice caracteristice unităţilor teritoriale.

Analiza şi interpretarea elementelor înscrise pe suporturi grafice şi cartografice.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki