FANDOM


A abscisă - abscissa absolut - absolute aceleaşi semne - like signs acurateţe - accuracy admisibil - admissible aduna - to add adunare - addition afirmaţie - statement algebră - algebra algoritm - algorithm algoritm de divizare - algorithm for division, division algorithm algoritmul lui Euclid - Euclidean algorithm alternanţă - alternance alternare - alteration amplasare - disposition amplitudine - amplitude analiza - to analyze analiză - analysis analiză matematică - calculus analogic - analogous, analogical analogie - analogy anula - to vanish aplicată - applicate aplicaţie - map, mapping arbitrar - arbitrary arc - arc arccosinus - anticosine, arccosine arcsinus - antisine, arcsine arctangentă - arctangent argument - argument argument al funcţiei - argument of a function arie - area arie a suprafeţei - surface area asemănare - similarity, similitude asimetric - asymmetric(al), unsymmetric asimetrie - asymmetry asimptotă - asymptote asimptote ale hiperbolei - asymptotes of a hyperbola axa x - x-axis axă - axis axă de coordonate - coordinate axis axă de rotaţie - pivot axă orizontală - horizontal axis axă principală - major axis, principal axis axă verticală - vertical axis axiomă - axiom

B


bază - base, basis bază ortogonală - orthogonal base bază ortonormată - orthonormal basis bilion - billion binar - binary bine definit - well-defined binom - binomial bisectoare - bisector, bisectrix biunivoc - one-to-one

C


calcul - calculus, computation calcula - to count calculabil - computable calculul determinantului - evaluation of determinant canonic - canonical determinarea extremului - hill climbing câmp - field cât - quotient, ratio cel mai mare divizor comun - greatest common divisor, greatest common factor cel mai mic multiplu comun - lowest common multiple cel mai mic numitor comun - lowest common denominator centru - centre, center centru de rotaţie - pivot centru al unei circumferinţe exînscrise - excentre, centre of the escribed circle centrul circumferinţei circumscrise - circumcenter centrul circumferinţei înscrise - incenter cerc - circle cercuri concentrice - concentric circles cifră - digit cilindru - cylinder circumferinţă înscrisă - incircle, inscribed circle circumferinţă unitară - unit circle circumscris - escribed coardă - chord coeficient - coefficient coeficient binomial - binomial coefficient coeficient unghiular - slope coincident - coincident coliniaritate - collinearity combinaţie - combination comparare - comparation comparaţie - comparation con - cone concavă - concave condiţie - condition condiţie iniţială - initial condition condiţie necesară şi suficientă - necessary and sufficient condition congruenţă - congruence conjugat - adjoint, conjugate consecinţă - corollary constantă - constant constantă de integrare - integration constant continuitate - continuity convex - convex convexitate - convexity coordonată - coordinate coordonate afine - affine coordinates coordonate carteziene - Cartesian coordinates coplanar - coplanar corolar - corollary cosinus director - direction cosine creşte - to increase creştere - increment criteriu - criterion criteriu de divizibilitate - criterion for divisibility cuantor - quantifier cuantor existenţial - existential quantifier cuantor universal - universal quantifier cub - cube cunoscut - known cuplu - pair cuplu ordonat - ordered pair curbă - curve curbă concavă - concave curve curbă convexă - convex curve curbă cubică - cubic, cubic curve curbă integrală - integral curve

D


dacă şi numai dacă - if and only if date - data decizie - decision deducţie - deduction defini - to define definit peste tot - everywhere defined definiţie - definition degenerat - degenerate deîmpărţit - dividend deînmulţit - multiplicand delatare - dilatation, stretching demonstra - to prove demonstraţie - proof dependent - dependent derivabilitate - differentiability derivată - derivative derivată în punct - derivative at a point descazut - minuend descompunere - decomposition, expansion descompunere binomială - binomial expansion descompunere în factori - factoring, factorization descompunere în factori primi - prime factorization descompunere în fracţii elementare - partial-fraction expansion descompunere a unei fracţii - decomposition of a fraction descreşte - to decrease determina - to determine determinant - determinant deviaţie - deviation deviere - deviation dezvoltare - expansion dezvoltare a determinantului - expansion of a determinant diagonală - diagonal diagonală principală - main diagonal, principal diagonal diametru - diameter diferenţă - difference diferenţiabilitate - differentiability diferit - unequal dimensiune - dimension direct proporţional - directly proportional direcţie - direction discontinuu - discontinuous discriminant - discriminant dispărea - to vanish distanţă - distance, way distinct - distinct divizare - division divizibil {prin} - divisable {by} divizor - divisor divizor comun - common divisor, common factor divizor propriu - proper factor domeniu - domain, range domeniu de definiţie - domain of definition dreaptă - line dreaptă numerică - number line drept - straight drepte neconcurente - skew lines dreptunghi - rectangle drum - way dual - dual

E


echilateral - equilateral echivalent - equivalent ecuaţie - equation ecuaţie algebrică - algebraic equation ecuaţie a liniei drepte - equation of a straight line ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular - slope-intercept form of a straight line equation ecuaţie bipatrată - biquadratic equation ecuaţie de ordinul întâi - first-order equation ecuaţie exponenţială - exponential equation ecuaţie liniară - linear equation ecuaţie neliniară - non-linear equation ecuaţie omogenă - homogeneous equation ecuaţie de ordinul doi(patrată) - quadratic equation element - element element {al multimii} - member {of a set} element de arie - differential of area, element of area element de arie (al suprafeţei) - surface element element diagonal - diagonal element eliminare - elimination eliminare prin substituţie - elimination by substitution elipsă - ellipse eroare - error eroare de rotunjire - rounding error esenţial - essential estimaţie - estimation evaluare - evaluation exact - exact exactitate - accuracy excepţie - exclusion exemplu - example exînscris - escribed exponent - degree, exponent, grade, power exponenţial - exponential expresie - expression expresie algebrică - algebraic expression expresie de sub integrală - integrand extremal - extremal extremum absolut - absolute extremum

F


factor - factor familie - family fascicul - pencil fascicul de drepte - pencil of lines faţă laterală - leg figură circumscrisă - circumscribed figure figură congruentă - equivalent figure figuri congruente - congruent figures flux - flux focar - focus formă generală - general form formă parametrică - parametric form formă standardă - standard form formula binomului - binomial formula formula coeficientului unghiular - slope formula formula lui Leibniz - Leibniz rule formula rădăcinilor ecuaţiei patrate - quadratic formula formulă - formula formulele jumătăţii unui unghi - half-angle formulas fracţie - fraction fracţie elementară - partial fraction fracţie ordinară - common fraction fracţie subunitară - proper fraction fracţie supraunitară - improper fraction fracţie zecimală - decimal fraction fracţie zecimală finită - terminating decimal fraction fracţie zecimală infinită - infinite decimal fraction, non-terminating decimal fracţie zecimală periodică - periodic decimal fraction fracţii cu numitori egali - similar fractions funcţie - function funcţie concavă - concave function funcţie continuă - continuous function funcţie de mai multe variabile - function of several variables funcţie de o variabilă - function of a single variable funcţie de variabilă complexă - function of a complex variable funcţie descrescătoare - decreasing function funcţie diferenţiabilă - differentiable function funcţie discontinuă - discontinuous function funcţie impară - odd-function funcţie în scară - inter-stage function, jump function, step function funcţie liniară - linear function funcţie monoton crescătoare - monotone increasing function funcţie monoton descrescătoare - monotone decreasing function funcţie monotonă - monotonic function funcţie pară - even function, symmetric function funcţie periodică - periodic function funcţie primitivă - primitive funcţie raţională - rational function funcţie signum - signum function funcţie simetrică - symmetric function funcţie trigonometrică - trigonometric function fundamental - fundamental

G


general - general geometrie - geometry geometrie euclidiană - Euclidean geometry grad - degree, grade grad al polinomului - degree of a polinomial

H


hexaedru - hexahedron, hexaeder hexagon - hexagon hiperbolă - hyperbola hiperbolic - hyperbolic

I


identitate - identity imagine - image, map, mapping impar - odd implicaţie - implication incertitudine - uncertainty include - to include incluziune - inclusion incompatibil - inconsistent incorect - incorrect independent - independent independenţă liniară - linear independency inducţie - induction inducţie completă - complete induction inducţie matematică - mathematical induction inecuaţie - inequality inegal - unequal infinit - infinite inflexiune - inflexion iniţial - initial integrală - integral integrare prin părţi - integration by parts interdependenţă - interdependency intersecţie - intersection interval - interval interval deschis - open interval interval închis - closed interval interval mărginit - bounded interval interval semiînchis - semiclosed interval invers - inverse, vice versa invers proporţional - inversely proportional ipotenuză - hypotenuse ipoteză - hypothesis ireductibilitate - irreductibility

Î


împărţi în două {în jumătate} - to halve împărţire fără rest - exact division în întregime - whole înălţime - height înălţime a triunghiului - altitude of a triangle închis - closed înclinare - slope înlocui - to replace înmulţi - to multiply înmulţire - multiplication înmulţitor - multiplier înscrie - to inscribe

K


kilogram - kilogram(me) kilometru - kilometre

L


latură {a unui unghi} - side {of an angle} latură adiacentă - adjacent side lege - law lege asociativă - associative law lege comutativă - commutative law lege de compozitie - law of composition lege distributivă - distributive law legea terţului exclus - law of the excluded middle lemă - lemma limită - limit limită inferioară - lower limit limite de integrare - limits of integration linie de fracţie - bar, vinculum liniar - linear liniaritate - linearity linie dreaptă - straight-line linie frântă - brocken line linie punctată - dotted line linie tangentă - tangent line loc geometric al punctelor - geometric locus local - local logaritm - logarithm logaritm zecimal - common logs logaritm natural - natural logarithm lungime - length lungimea arcului - arc-length

M


mărime - magnitude măsură - measure măsurabil - measurable matematică - mathematics matrice - matrix matrice de transformare - matrix of the transformation matrice diagonală - diagonal matrix matrice inversă - reciprocal matrix matrice nulă - null-matrix maxim - maximum maximum - maximum mediană - median {of a triangle} medie aritmetică - mean, arithmetic mean medie geometrică - geometric average, geometric mean,

   mean proportional

metoda eliminării - elimination method metoda inducţiei complete - principle of complete induction metru - meter minim - minimim minimum - minimum modul - module monom - monom monoton - monotonous muchie - edge mulţime - set mulţime de soluţii - solution set mulţime de valori - range mulţime universală - universal set mulţime vidă - empty set, null-set multiplicare - multiplicaton multiplicator - factor, multiplier multiplu - multiple, multiplex multiplu comun - common multiple mutual - mutually mutual disjuncte - mutually disjoint

N


necunoscută - unknown nedefinit - undefined nedegenerat - non-degnerate nedescrescător - non-decreasing nedeterminare - indeterminancy, uncertainty nedeterminat - indefinite, undetermined negativ - negative neglijabil - negligible neliniar - non-linear nemărginit - unbounded neomogen - inhomogeneous neperiodic - non-periodic nesimetric - non-symmetric nod - node normală - normal normală la suprafaţă - normal to the surface număr - number număr complex - complex number număr întreg - integer number număr iraţional - irrational number număr natural - natural number număr par - even number număr prim - prime number număr raţional - rational number număr real - real number număr transcendent - transcendental number număr zecimal - decimal number număr ordinal - ordinal number numărător - numerator numărător al fracţiei - term of a fraction numere întregi consecutive - consecutive integers numere reciproc prime - coprime numbers, relatively prime numbers numitor - denominator numitor comun - common denominator numitori diferiţi - unlike denominators numitori identici - like denominators, same denominators

O


oblic - oblique octagon - octagon omogen - homogeneous ordin - degree, exponent ordin al derivatei - order of derivative ordin al ecuaţiei - order of equation ordine - order ordonată - ordinate origine de coordonate - origin {of coordinates} orizontal - horizontal oval - oval

P


par - even parabolă - parabola parabolic - parabolic paralel - parallel paralelepiped - parallelepiped paralelogram - parallelogram parametru - parameter paranteze figurate - braces paranteze patrate - square brackets, brackets paranteze rotunde - parentheses patrat - quadrate, square patrulater - tetragon pătratic - quadratic pentagon - pentagon perimertu - perimeter perioadă - period perpendiculară - normal, perpendicular picior al perpendicularei - foot {of a perpendicular} piramidă - pyramid plan - plane plan tangent - tangent plane plan xOy - xy-plane planimetrie - plane geometry, planimetry plus - plus sign poliedru - polyhedron poligoane asemenea - similar polygons poligoane congruente - congruent polygons poligon - polygon poligon convex - convex polygon poligon înscris - inscribed polygon poligon regulat - equilateral polygon, regular polygon polinom - polynomial posibilitate - possibility pozitiv - positive precedent - preceding precizie - accuracy preimagine - pre-image presupunere - assumption primă derivată - first derivative principal - principal principiul dualitatii - duality principle prizmă - prism procent - per cent produs - product produs scalar - dot product produs vectorial - cross-product, vector product progresie - progression progresie aritmetică - arithmetic progression progresie geometrică - geometric progression proiecţie - projection proporţie - proportion propoziţie - proposition, statement proprietate - property proprietate asociativă - associative property punct - dot, point punct de discontinuitate - point of discontinuity punct de extrem - extremum point punct de inflexiune - point of inflexion punct diametral opus - diametrically opposite point punct focal - focal point punct izolat - acnode putere - degree, grade, power

R


radian - radian radical - radical, radical sign ramură - branch rang al unei matrici - rank of a matrix raport - ratio, relation raţie a unei progresii aritmetice - common difference raţie a unei progresii geometrice - common ratio raţional - rational rază - radius rază vectoare - radius vector rădăcină - root rădăcină dublă - double root rădăcină multiplă - repeated root rădăcină patrată - square root rădăcină simplă - simple root rădăcini conjugate - conjugate roots real - real reciproc - vice versa reduce - to reduce reducere termenilor asemenea - combine similar terms reductibil - reducible regulă - rule regula paralelogramului - parallelogram law, parallelogram rule relaţie - relation relativ - relative repetat - multiplex reprezenta - to represent rest - remainder, rest restricţie - restriction reuniune - union rezolva - to solve ridica la patrat - to square ridica la putere - to raise to a power romb - lozenge, rhombus, rhomb rotaţie - rotation rotunji - to round

S


salt - jump satisface - to satisfy scalar - scalar scădere - subtraction scăzător - subtrahend schemă bloc - flow chart schema lui Horner - Horner's scheme, synthetic division schimb de variabilă - change of variable secantă - secant secţiune - cut secţiune conică - conic, conic section secţiune conică centrală - central conic secţiune conică degenerată - degenerate conic secţiune conică nedegenerată - non-degenerate conic,

   non-degenerate conic section

sector circular - sector of a circle segment - closed interval, intercept, segment segment de pe axa x - x-intercept segment liniar - line segment, straight-line segment segmente congruente - congruent segments semicerc - semi-circle semidreaptă - ray semisferă - hemisphere semn - sign semnul adunării - addition sign, plus sign semnul rădăcinii - radical, radical sign semnul scăderii - minus {sign} sferă - sphere simbol - symbol simetric - symmetric simetrie centrală - central symmetry simplifica - to cancel simplificare - simplification simplu - simple sinusoidă - sine curve sistem - system sistem cartezian de coordonate - Cartesian coordinate system sistem cu mai multe necunoscute - many-variable system sistem de coordonate - coordinate system sistem de ecuaţii liniare - system of linear equation sistem neortogonal de coordonate - non-orthogonal coordinate system sistem omogen - homogeneous system sistem ortogonal de coordonate - orthogonal coordnate system sistem rectangular de coordonate - rectangular coordonate system soluţie admisibilă - permissible solution, admissible solution soluţie aproximativă - approximate solution soluţie completă - complete solution soluţie exactă - exact solution soluţie generală - general solution soluţie nenulă - non-zero solution soluţie netrivială - non-trivial solution soluţie nulă - zero solution soluţie periodică - periodic solution soluţie unică - unique solution soluţiona - to solve soluţionare {a unei probleme} - solution {of a problem} spaţiu - space spaţiu euclidian - Euclidean space strict - strict strict monoton - strongly monotonic substitui - to replace substituţie - substitution substituţie inversă - back-substitution suma - to add sumă - sum suprafaţă - surface suprafaţă de rotaţie - surface of revolution submulţime - subset

T


tangentă - tangent teorema lui Pythagoras - Pythagorean theorem teoremă - theorem teorema fundamentală a aritmeticii - fundamental theorem of arithmetic teorema lui Bezout - factor theorem teorema lui Thales - intercept theorem teorema sinusurilor - law of sines, sine rule teoria mulţimilor - set theory teorie - theory termen - term termen al sumei - addend, summand termen general - general term termeni asemenea - similar terms tetraedru - tetrahedron tot - whole transforma - to transform transformare de coordonate - transform of coordinates translare - translation translaţie - bridging tranzitivitate - transitivity trapez - trapezoid, trapezium trigonometric - trigonometric trigonometrie - trigonometry trisecţia unui unghi - trisection of the angle triunghi - triangle triunghi ascutunghic - acute triangle triunghi asemenea - similar triangle triunghi dreptunghic - right triangle triunghi echilateral - equilateral triangle triunghi isoscel - isosceles triangle triunghi obtuzunghic - obtuse triangle triunghi scalen - scalene triangle triunghiular - triangular

U


unghi - angle unghi adiacent - adjacent angle unghi alăturat - adjacent angle unghi ascuţit - acute angle unghi complementar {până la 90o} - complementary angle unghi complementar până la 360o - explementary angle unghi de înclinare - slope angle unghi diedru - dihedral angle unghi drept - right angle unghi exterior {al triunghiului} - exteriar angle {of a triangle} unghi interior - interior angle unghi înscris - inscribed angle unghi întins - straight angle unghi la bază a triunghiului - base angle {of a triangle} unghi la centru - central angle unghi obtuz - obtuse angle unghi plin - straight ahgle unghi suplimentar până la 360o - conjugate angle unghiuri adiacente suplimentare - adjacent supplementary angles unghiuri alterne - alternate angles unghiuri alterne externe - alternate exterior angles unghiuri alterne interne - alternate interior angles, opposite interior angles unghiuri congruente - congruent angles unghiuri corespondente - corresponding angles unghiuri opuse la vârf - vertex angles unghiuri suplimentare {până la 180o} - supplementary angles unic - single unicitate - uniqueness unitate - unit univoc - unambiguous

V


valabil - valid valid - valid valoare - value valoare absolută - absolute value valoare absolută a numărului complex - absolute value of a complex number valoare iniţială - initial value valoare medie - average, average value valoare limită - limit value variabilă - variable variabilă independentă - independent variable vârf - vertex vector - vector vector coplanar - coplanar vector vector de bază - base vector vector normal - normal vector vector nul - null-vector vector unitar - unit vector vector tangent unitar - unit tangent vector veridicitate - truth verifica - to verify vertical - vertical viteză - speed, velocity volum - volume

Z


zecimal - decimal zero - zero

Vezi şi Edit


Sursa: Math.md

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki