FANDOM


Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A abscissa - abscisă absolute - absolut absolute extremum - extremum absolut absolute value - valoare absolută absolute value of a complex number - valoare absolută a numărului complex accuracy - precizie, exactitate, acurateţe acnode - punct izolat acute angle - unghi ascuţit acute triangle - triunghi ascuţitunghic add - a aduna, a suma addend - termen al sumei addition - adunare addition sign - semnul adunării adjacent angle - unghi adiacent, unghi alăturat adjacent side - latură adiacentă adjacent supplementary angles - unghiuri adiacente suplimentare adjoint - conjugat admissible - admisibil admissible solution - soluţie admisibilă affine coordinates - coordonate afine algebra - algebră algebraic equation - ecuaţie algebrică algebraic expression - expresie algebrică algorithm - algoritm algorithm for division - algoritm de divizare alternance - alternanţă alteration - alternare alternate angles - unghiuri alterne alternate exterior angles - unghiuri alterne externe alternate interior angles - unghiuri alterne interne altitude of a triangle - înălţime a triunghiului amplitude - amplitudine analogous - analogic analogical - analogic analogy - analogie analysis - analiză analyze - a analiza angle - unghi anticosine - arccosinus antisine - arcsinus applicate - aplicată approximate solution - soluţie aproximativă arbitrary - arbitrar arc - arc arccosine - arccosinus arc-length - lungimea arcului arcsine - arcsinus arctangent - arctangentă area - arie argument - argument argument of a function - argument al funcţiei arithmetic mean - medie aritmetică arithmetic progression - progresie aritmetică associative law - lege asociativă associative property - proprietate asociativă assumption - presupunere asymmetric(al) - asimetric asymmetry - asimetrie asymptote - asimptotă asymptotes of a hyperbola - asimptote ale hiperbolei average - valoare medie average value - valoare medie axiom - axiomă axis - axă

B


back-substitution - substituţie inversă bar - linie de fracţie base - bază base angle {of a triangle} - unghi la bază a triunghiului base vector - vector de bază basis - bază billion - bilion binary - binar binomial - binom binomial coefficient - coeficient binomial binomial expansion - descompunere binomială binomial formula - formula binomului biquadratic equation - ecuaţie bipatrată bisector - bisectoare bisectrix - bisectoare bounded interval - interval mărginit braces - paranteze figurate brackets - paranteze patrate branch - ramură bridging - translaţie brocken line - linie frântă

C


calculus - analiză matematică, calcul cancel - a simplifica canonical - canonic Cartesian coordinate system - sistem cartezian de coordonate Cartesian coordinates - coordonate carteziene central angle - unghi la centru central conic - secţiune conică centrală central symmetry - simetrie centrală centre - centru centre of the escribed circle - centru unei circumferinţe exînscrise center - centru change of variable - schimb de variabilă chord - coardă circle - cerc circumcenter - centrul circumferinţei circumscrise circumscribed figure - figură circumscrisă closed - închis closed interval - interval închis, segment coefficient - coeficient coincident - coincident collinearity - coliniaritate combination - combinaţie combine similar terms - reducere a termenilor asemenea common denominator - numitor comun common difference - raţie a unei progresii aritmetice common divisor - divizor comun common factor - divizor comun common fraction - fracţie ordinară common logs - logaritm zecimal common multiple - multiplu comun common ratio - raţie a unei progresii geometrice commutative law - lege comutativă comparation - comparaţie, comparare complementary angle - unghi complementar {până la 90o} complete induction - inducţie completă complete solution - soluţie completă complex number - număr complex computable - calculabil computation - calcul concave - concavă concave curve - curbă concavă concave function - funcţie concavă concentric circles - cercuri concentrice condition - condiţie cone - con congruence - congruenţă congruent angles - unghiuri congruente congruent figures - figuri congruente congruent polygons - poligoane congruente congruent segments - segmente congruente conic - secţiune conică conic section - secţiune conică conjugate - conjugat conjugate angle - unghi suplimentar până la 360o conjugate roots - rădăcini conjugate consecutive integers - numere întregi consecutive constant - constantă continuity - continuitate continuous function - funcţie continuă convex - convex convex curve - curbă convexă convex polygon - poligon convex convexity - convexitate coordinate - coordonată coordinate axis - axă de coordonate coordinate system - sistem de coordonate coplanar - coplanar coplanar vector - vector coplanar coprime numbers - numere reciproc prime corollary - consecinţă, corolar corresponding angles - unghiuri corespondente count - a calcula criterion - criteriu criterion for divisibility - criteriu de divizibilitate cross-product - produs vectorial cube - cub cubic - curbă cubică cubic curve - curbă cubică curve - curbă cut - secţiune cylinder - cilindru

D


data - date decimal - zecimal decimal fraction - fracţie zecimală decimal number - număr zecimal decision - decizie decomposition - descompunere decomposition of a fraction - descompunere a unei fracţii decrease - a descreşte decreasing function - funcţie descrescatoare deduction - deducţie define - a defini definition - definiţie degenerate - degenerat degenerate conic - secţiune conică degenerată degree - putere, ordin, grad, exponent degree of a polinomial - grad al polinomului denominator - numitor dependent - dependent derivative - derivată derivative at a point - derivată în punct determinant - determinant determine - a determina deviation - deviaţie, deviere diagonal - diagonală diagonal element - element diagonal diagonal matrix - matrice diagonală diameter - diametru diametrically opposite point - punct diametral opus difference - diferenţă differentiability - derivabilitate, diferenţiabilitate differentiable function - funcţie diferenţiabilă differential of area - element de arie digit - cifră dihedral angle - unghi diedru dilatation - delatare dimension - dimensiune direction - direcţie direction cosine - cosinus director directly proportional - direct proporţional discontinuous - discontinuu discontinuous function - funcţie discontinuă discriminant - discriminant disposition - amplasare distance - distanţă distinct - distinct distributive law - lege distributivă dividend - deîmpărţit divisable {by} - divizibil {prin} division - divizare division algorithm - algoritm de divizare divisor - divizor domain - domeniu domain of definition - domeniu de definiţie dot - punct dot product - produs scalar dotted line - linie punctată double root - rădăcină dublă dual - dual duality principle - principiul dualităţii

E


edge - muchie element - element element of area - element de arie elimination - eliminare elimination by substitution - eliminare prin substituţie elimination method - metoda eliminării ellipse - elipsă empty set - mulţime vidă equation - ecuaţie equation of a straight line - ecuaţie a liniei drepte equilateral - echilateral equilateral polygon - poligon regulat equilateral triangle - triunghi echilateral equivalent - echivalent equivalent figure - figură congruentă error - eroare escribed - circumscris, exînscris essential - esenţial estimation - estimaţie Euclidean algorithm - algoritmul lui Euclid Euclidean geometry - geometrie euclidiană Euclidean space - spaţiu euclidian evaluation - evaluare evaluation of determinant - calculul determinantului even - par even function - funcţie pară even number - număr par everywhere defined - definit peste tot exact - exact exact division - împărţire fără rest exact solution - soluţie exactă example - exemplu excentre - centru al unei circumferinţe exînscrise exclusion - excepţie existential quantifier - cuantor existenţial expansion - descompunere, dezvoltare expansion of a determinant - dezvoltare a determinantului explementary angle - unghi complementar până la 360o exponent - exponent, ordin exponential - exponenţial exponential equation - ecuaţie exponenţială expression - expresie exterior angle {of a triangle} - unghi exterior {al triunghiului} extremal - extremal extremum point - punct de extremum

F


factor - factor, multiplicator factor theorem - teorema lui Bezout factoring - descompunere în factori factorization - descompunere în factori family - familie field - câmp first derivative - primă derivată first-order equation - ecuaţie de ordinul întâi flow chart - schemă bloc flux - flux focal point - punct focal focus - focar foot {of a perpendicular} - picior al perpendicularei formula - formulă fraction - fracţie function - funcţie function of a complex variable - funcţie de variabilă complexă function of a single variable - funcţie de o variabilă function of several variables - funcţie de mai multe variabile fundamental - fundamental fundamental theorem of arithmetic - teoremă fundamentală a aritmeticii

G


general - general general form - formă generală general solution - soluţie generală general term - termen general geometric average - medie geometrică geometric locus - loc geometric al punctelor geometric mean - medie geometrică geometric progression - progresie geometrică geometry - geometrie grade - grad, exponent, putere greatest common divisor - cel mai mare divizor comun greatest common factor - cel mai mare divizor comun

H


half-angle formulas - formule ale jumătăţii unui unghi halve - a împărţi în două {în jumătate} height - înălţime hemisphere - semisferă hexagon - hexagon hexaeder - hexaedru hexahedron - hexaedru hill climbing - determinarea extremului homogeneous - omogen homogeneous equation - ecuaţie omogenă homogeneous system - sistem omogen horizontal - orizontal horizontal axis - axă orizontală Horner's scheme - schema lui Horner hyperbola - hiperbolă hyperbolic - hiperbolic hypotenuse - ipotenuză hypothesis - ipoteză

I


identity - identitate if and only if - dacă şi numai dacă image - imagine implication - implicaţie improper fraction - fracţie supraunitară incenter - centrul circumferinţei înscrise incircle - circumferinţă înscrisă include - a include inclusion - incluziune inconsistent - incompatibil incorrect - incorect increase - a creşte increment - creştere indefinite - nedeterminat independent - independent independent variable - variabilă independentă indeterminancy - nedeterminare induction - inducţie inequality - inecuaţie infinite - infinit infinite decimal fraction - fracţie zecimală infinită inflexion - inflexiune inhomogeneous - neomogen initial - iniţial initial condition - condiţie iniţială initial value - valoare iniţială inscribe - a înscrie inscribed angle - unghi înscris inscribed circle - circumferinţă înscrisă inscribed polygon - poligon înscris integer number - număr întreg integral - integrală integral curve - curbă integrală integrand - expresie de sub integrală integration by parts - integrare prin părţi integration constant - constantă de integrare inter-stage function - funcţie în scară intercept - segment intercept theorem - teorema lui Thales interdependency - interdependenţă interior angle - unghi interior intersection - intersecţie interval - interval inverse - invers inversely proportional - invers proporţional irrational number - număr iraţional irreductibility - ireductibilitate isosceles triangle - triunghi isoscel

J


jump - salt jump function - funcţie în scară

K


kilogram(me) - kilogram kilometre - kilometru known - cunoscut

L


law - lege law of composition - lege de compoziţie law of sines - teorema sinusurilor law of the excluded middle - legea terţului exclus least common denominator - cel mai mic numitor comun least common multiple - cel mai mic multiplu comun leg - faţă laterală Leibniz rule - formula lui Leibniz lemma - lemă length - lungime like denominators - numitori identici like signs - aceleaşi semne limit - limită limit value - valoare limită limits of integration - limite de integrare line - dreaptă line segment - segment liniar linear - liniar linear equation - ecuaţie de gradul întâi (liniară) linear function - funcţie liniară linear independency - independenţă liniară linearity - liniaritate local - local logarithm - logaritm lower limit - limită inferioară lowest common denominator - cel mai mic numitor comun lowest common multiple - cel mai mic multiplu comun lozenge - romb

M


magnitude - mărime main diagonal - diagonală principală major axis - axă principală many-variable system - sistem cu mai multe necunoscute map - imagine, aplicaţie mapping - imagine, aplicaţie meter - metru mathematical induction - inducţie matematică mathematics - matematică matrix - matrice matrix of the transformation - matrice de transformare maximum - maximum, maxim mean - medie aritmetică mean proportional - medie geometrică measurable - măsurabil measure - măsură median {of a triangle} - mediană member {of a set} - element {al mulţimii} minimum - minimum, minim minuend - descăzut minus {sign} - semnul scăderii module - modul monom - monom monotone decreasing function - funcţie monoton descrescătoare monotone increasing function - funcţie monoton crescătoare monotonic function - funcţie monotonă monotonous - monoton multiple - multiplu multiplex - multiplu, repetat multiplicand - deînmulţit multiplication - înmulţire, multiplicare multiplier - înmulţitor, multiplicator multiply - a înmulţi mutually - mutual mutually disjoint - mutual disjuncte

N


natural logarithm - logaritm natural natural number - număr natural necessary and sufficient condition - condiţie necesară şi suficientă negative - negativ negligible - neglijabil node - nod non-decreasing - nedescrescător non-degnerate - nedegenerat non-degenerate conic - secţiune conică nedegenerată non-degenerate conic section - secţiune conică nedegenerată non-linear - neliniar non-linear equation - ecuaţie neliniară non-orthogonal coordinate system - sistem neortogonal de coordonate non-periodic - neperiodic non-symmetric - nesimetric non-terminating decimal - fracţie zecimală infinită non-trivial solution - soluţie netrivială non-zero solution - soluţie nenulă normal - normală, perpendiculară normal to the surface - normală la suprafaţă normal vector - vector normal null-vector - vector nul null-matrix - matrice nulă null-set - mulţime vidă number - număr number line - dreaptă numerică numerator - numărător

O


oblique - oblic obtuse angle - unghi obtuz obtuse triangle - triunghi obtuzunghic octagon - octagon odd - impar odd-function - funcţie impară one-to-one - biunivoc open interval - interval deschis opposite interior angles - unghiuri alterne interioare order - ordine order of derivative - ordin al derivatei order of equation - ordinul ecuaţiei ordered pair - cuplu ordonat ordinal number - număr ordinal ordinate - ordonată origin {of coordinates} - origine de coordonate orthogonal base - bază ortogonală orthogonal coordnate system - sistem ortogonal de coordonate orthonormal basis - bază ortonormată oval - oval

P


pair - cuplu parabola - parabolă parabolic - parabolic parallel - paralel parallelepiped - paralelepiped parallelogram - paralelogram parallelogram law - regula paralelogramului parallelogram rule - regula paralelogramului parameter - parametru parametric form - formă parametrică parentheses - paranteze rotunde partial fraction - fracţie elementară partial-fraction expansion - descompunere în fracţii elementare pencil - fascicul pencil of lines - fascicul de drepte pentagon - pentagon per cent - procent perimeter - perimertu period - perioadă periodic decimal fraction - fracţie zecimală periodică periodic function - funcţie periodică periodic solution - soluţie periodică permissible solution - soluţie admisibilă perpendicular - perpendiculară pivot - axă de rotaţie, centru de rotaţie plane - plan plane geometry - planimetrie planimetry - planimetrie plus sign - semnul adunării, plus point - punct point of discontinuity - punct de discontinuitate point of inflexion - punct de inflexiune polygon - poligon polyhedron - poliedru polynomial - polinom positive - pozitiv possibility - posibilitate power - putere, exponent pre-image - preimagine preceding - precedent prime factorization - descompunere în factori primi prime number - număr prim pimitive - funcţie primitivă principal - principal principal axis - axă principală principal diagonal - diagonală principală principle of complete induction - metoda inducţiei complete prism - prizmă product - produs progression - progresie projection - proiecţie proof - demonstraţie proper factor - divizor propriu proper fraction - fracţie subunitară property - proprietate proportion - proporţie proposition - propoziţie prove - a demonstra pyramid - piramidă Pythagorean theorem - teorema lui Pythagoras

Q


quadrate - patrat quadratic - pătratic quadratic equation - ecuaţie de gradul al doilea (patrată) quadratic formula - formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea

   (ecuaţiei patrate)

quantifier - cuantor quotient - cât

R


radian - radian radical - radical, semnul rădăcinii radical sign - radical, semnul rădăcinii radius - rază radius vector - rază vectoare raise to a power - a ridica la putere range - mulţime de valori, domeniu rank of a matrix - rang al unei matrici ratio - cât, raport rational - raţional rational function - funcţie raţională rational number - număr raţional ray - semidreaptă real - real real number - număr real reciprocal matrix - matrice inversă rectangle - dreptunghi rectangular coordonate system - sistem rectangular de coordonate reduce - a reduce reducible - reductibil regular polygon - poligon regulat relation - relaţie, raport relative - relativ relatively prime numbers - numere reciproc prime remainder - rest repeated root - rădăcină multiplă replace - a substitui, a înlocui represent - a reprezenta rest - rest restriction - restricţie rhomb - romb rhombus - romb right angle - unghi drept right triangle - triunghi dreptunghic root - rădăcină rotation - rotaţie round - a rotunji rounding error - eroare de rotunjire rule - regulă

S


same denominators - numitori identici satisfy - a satisface scalar - scalar scalene triangle - triunghi scalen secant - secantă sector of a circle - sector circular segment - segment semi-circle - semicerc semiclosed interval - interval semiînchis set - mulţime set theory - teoria mulţimilor side {of an angle} - latură {a unui unghi} sign - semn signum function - funcţia signum similar fractions - fracţii cu numitori egali similar polygons - poligoane asemenea similar terms - termeni asemenea similar triangle - triunghi asemenea similarity - asemănare similitude - asemănare simple - simplu simple root - rădăcină simplă simplification - simplificare sine curve - sinusoidă sine rule - teorema sinusurilor single - unic single root - rădăcină simplă skew lines - drepte neconcurente slope - înclinare, coeficient unghiular slope angle - unghi de înclinare slope formula - formula coeficientului unghiular slope-intercept form of a straight line equation - ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular solution {of a problem} - soluţie {a unei probleme} solution set - mulţime de soluţii solve - a soluţiona, a rezolva space - spaţiu speed - viteză sphere - sferă square - patrat, a ridica la patrat square brackets - paranteze patrate square root - rădăcină patrată standard form - formă standardă statement - propoziţie, afirmaţie step function - funcţie în scară straight - drept straight angle - unghi întins, unghi plin straight-line - linie dreaptă straight-line segment - segment liniar stretching - delatare strict - strict strongly monotonic - strict monoton subset - submulţime substitution - substituţie subtraction - scădere subtrahend - scăzător sum - sumă summand - termen al sumei supplementary angles - unghiuri suplimentare {până la 180o} surface - suprafată surface area - arie a suprafeţei surface element - element de arie {al suprafeţei} surface of revolution - suprafaţă de rotaţie symbol - simbol symmetric - simetric symmetric function - funcţie simetrică, funcţie pară synthetic division - schema lui Horner system - sistem system of linear equations - sistem de ecuaţii liniare

T


tangent - tangentă tangent line - linie tangentă tangent plane - plan tangent term - termen term of a fraction - numărător al fracţiei terminating decimal fraction - fracţie zecimală finită tetragon - patrulater tetrahedron - tetraedru theorem - teoremă theory - teorie transcendental number - număr transcendent transform - a transforma transform of coordinates - transformare de coordonate transitivity - tranzitivitate translation - translare trapezium - trapez trapezoid - trapez triangle - triunghi triangular - triunghiular trigonometric - trigonometric trigonometric function - funcţie trigonometrică trigonometry - trigonometrie trisection of the angle - trisecţie a unui unghi truth - veridicitate

U


unambiguous - univoc unbounded - nemărginit uncertainty - incertitudine, nedeterminare undefined - nedefinit undetermined - nedeterminat unequal - inegal, diferit union - reuniune unique solution - soluţie unică uniqueness - unicitate unit - unitate unit circle - circumferinţă unitară unit tangent vector - vector tangent unitar unit vector - vector unitar universal quantifier - cuantor universal universal set - mulţime universală unknown - necunoscută unlike denominators - numitori diferiţi unsymmetric - asimetric

V


valid - valid, valabil value - valoare vanish - a se anula, a dispărea variable - variabilă vector - vector vector product - produs vectorial velocity - viteză verify - a verifica vertex - vârf vertex angles - unghiuri opuse la vârf vertical - vertical vertical axis - axă verticală vice versa - invers, reciproc vinculum - linie de fracţie volume - volum

W


way - drum, distantă well-defined - bine definit whole - tot, în întregime

X


x-axis - axa x x-intercept - segment de pe axa x xy-plane - plan xOy

Y


y-axis - axa y

Z


z-axis - axa z zero - zero zero solution - soluţie nulă


Vezi şi Edit

Sursa: Math.md

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki